Adatkezelési tájékoztató

Jelen tájékoztató célja, hogy az ügyfelek és a honlap látogatói megfelelő tájékoztatást kapjanak az általunk végzett adatkezelés céljáról és módjáról, továbbá az ügyfelek és a látogatók adatkezeléshez kapcsolódó jogairól.

A 3rdgen.eu internetes honlap üzemeltetője, adatkezelő:

3rdGEN Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1007 Budapest - Margitsziget, Ensana Grand Hotel Margitsziget IV. em. 11.

Adószám: 27279212-2-41

Elérhetőségek:

Email: info@3rdgen.eu

Adatvédelem

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

  1. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről – ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET / GDPR
  2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – INFOTV.

A 3rdGEN Zrt., mint adatkezelő a részére megbízást adó ügyfelek és a honlapot felkereső személyek személyes adatait kezeli.

 

Az üzleti tevékenység során felmerülő adatkezelés

Az adatkezelés célja a megbízás teljesítése, az adatkezelés jogalapja jellemzően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) (hozzájárulás), b) (az érdekelt az adatkezelővel szerződő fél – szerződés teljesítése) és f) (jogos érdek) pontja.

A kezelt adatok köréről adatkezelő a megbízási jogviszony létrejöttekor nyújt tájékoztatást az ügyfelek részére.

Adatkezelő az adatokat a jogviszony megszűnésétől az általános elévülési idő (5 év) leteltéig kezeli, figyelemmel az esetleges jogszabályi kötelezettségekre (pl. számviteli kötelezettségek).

Adatkezelő elkötelezett, hogy a tudomására jutott személyes adatokat a legnagyobb körültekintéssel és bizalmasan kezelje a jelen tájékoztatóban, az általános adatvédelmi rendeletben és egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

Adatkezelő biztosítja, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá, hogy a személyes adat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védve legyen.

A név- és címadatok postázás esetén átadásra kerülhetnek a Magyar Posta, illetőleg a megbízást teljesítő futárszolgálat részére.

 

A honlap látogatása során felmerülő adatkezelések

Adatkezelő kezeli a 3rdgen.eu oldal felkeresése során, az internetes kapcsolat létesítésére és fenntartására tekintettel a használt böngészőprogram típusával, az internetprotokoll-címmel (IP cím, port szám), a domain névvel (URL), a látogatás dátumával és a megtekintett oldalak listájával kapcsolatosan automatikusan képződő technikai adatokat (naplózási adatok).

Az adatkezelés célja egyrészt a honlap fejlesztéséhez, a látogatottsággal és használattal kapcsolatos elemzések elvégzéséhez szükséges statisztikai információk gyűjtése (statisztikai cél), másrészt az esetleges visszaélések megakadályozása, továbbá felderítésének lehetővé tétele (információbiztonsági cél).

Adatkezelő a naplózási adatokat statisztikai céllal 1 évig, információbiztonsági céllal 2 évig tárolja. Adatkezelő a fenti adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (jogos érdek) kezeli.

Amennyiben a honlapon szereplő link más által üzemeltetett honlapokra vezet, azok tartalmáért adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Az „Érdeklődöm” felület használata során kezelt személyes adatok:

Név, telefonszám, e-mail cím. Ezen adatok megadása a kapcsolattartás, illetve a beazonosítás érdekében kötelező (ezek megadása nélkül a kapcsolatfelvételre nem tud sor kerülni). Az adatkezelés célja a szerződéskötést megelőző kapcsolatfelvétel, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges adatkezelés). Az adatokat az adatkezelő a szerződéses kapcsolat létrejöttéig, vagy a kapcsolatfelvétel, egyeztetések inaktivitása esetén az inaktívvá válást követő 1 évig kezeli.

 

Hírlevél feliratkozás során felmerülő adatkezelés

Az adatkezeléssel azok a személyek érintettek, akik a Hírlevélre a 3rdgen.eu honlapon, illetve annak bármely aloldalán keresztül a hírlevélre feliratkoztak.

A hírlevél feliratkozással összefüggésben a következő személyes adatokat kezeli az adatkezelő: email cím és név.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó, marketing és tájékoztató célú névre szóló levél küldése az érdeklődők részére az adatkezelővel, illetve az adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatban, továbbá direktmarketing tartalmú megkeresések.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a hozzájárulás visszavonásáig tart (hírlevél leiratkozás lehetősége a hírlevelek végén biztosított).

A hírlevelek küldésével összefüggésben adatkezelő a következő adatfeldolgozót veszi igénybe a hírlevelek tömeges kiküldéséhez: neve: Intuit Inc. székhelye: Intuit Building 7, 2700 Coast Ave #11, Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok.

 

Webinár feliratkozással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezeléssel azok a személyek érintettek akik az Adatkezelő által tartott webinárra jelentkeztek.

Az Adatkezelő által tartott webinárral kapcsolatos adatkezelés során Adatkezelő az érintett nevét, telefonszámát és e-mail címét kezeli.

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, illetve további webinárokkal kapcsolatos érdeklődő mező bepipálása esetén, a további webinárokra vonatkozó marketing tartalmú megkeresések küldése.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama a webinár megtartásától számított 30 nap, további érdeklődés esetén a hozzájárulás visszavonásáig tart.

 

Érintetti jogok, jogérvényesítés és panaszkezelés

Az érintett személy írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli, továbbá az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogalap alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. Az Adatkezelő az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, kérhető annak helyesbítése. Amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, a személyes adatot adatkezelő helyesbíti. Adatkezelő megjelöli azt a személyes adatot, amelynek helyességét vagy pontosságát az érintett személy vitatja, amennyiben az adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti.

Az érintett személy a törlést az adatkezelőhöz benyújtott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha az Adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezik. Ilyen eset például az, ha számviteli jogszabályok által előírt határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványt az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot (például az adott beadványt), ezt követően törli az adatokat.

Az érintett személy írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Adatkezelő a személyes adatot pl. közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül megvizsgálja a kérelmet, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyről a kérelmezőt írásban értesíti.

Az érintett jogainak gyakorlására irányuló kérés teljesítéséről vagy annak akadályáról adatkezelő a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban – a kérelem benyújtójának hozzájárulásával elektronikus úton – értesíti a kérelem előterjesztőjét, a kérelem elutasítása esetén az elutasítás ténybeli és jogi indokaival, valamint a jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó tájékoztatással együtt. Mindezekhez szükséges, hogy az érintett a megkeresés alapján beazonosítható legyen. Amennyiben a beazonosításhoz Adatkezelő nem rendelkezik megfelelő információkkal, úgy ennek érdekében adatot kérhet be érintettől.

Mindenki, aki úgy véli, hogy adatkezelő adatkezelése következtében sérültek a jogai, bírósághoz vagy panasszal a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – székhelye: H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A perre a Fővárosi Törvényszék az illetékes, a per az azt kezdeményező személy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben az érintett a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste az Adatkezelőt panaszával kapcsolatban, és az nem vezetett eredményre.

 

Szerzői jogi nyilatkozat

A honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alá esik a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján. Előzetes írásbeli engedély nélkül tilos a honlap tartalmának akár egészét, akár bármely részét másolni, továbbadni, terjeszteni. A honlapon található tartalmak közlése, feldolgozása csak az üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével és a forrás feltüntetésével történhet. A honlap tartalmát a látogatók letölthetik, képernyőjükön megjeleníthetik, kinyomtathatják, de azokat nem sokszorosíthatják. A felhasználók a honlap tartalmát, illetve annak részeit kizárólag saját, személyes célra használhatják. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz a honlap üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A honlap üzemeltetője kártérítést vagy sérelemdíjat követelhet.

 

A sütikkel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató a weblapon külön található meg.